Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reappoint /'ri:ə'pɔint/  

  • Ngoại động từ
    phục hồi chức vị

    * Các từ tương tự:
    reappointment