Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reaping-hook /'ri:piŋhuk/  

  • Danh từ
    cái liềm, cái hái