Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    mặc quần áo lại cho (ai)
    trang điểm lại cho (ai)