Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự gặt hái
    mùa gặt, mùa thu hoạch

    * Các từ tương tự:
    reaping-hook, reaping-machine