Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (mowed; mown hoặc mowed)
  cắt, gặt (cỏ… bằng liềm, hái)
  mow somebody down
  tàn sát, làm chết như rạ
  binh sĩ bị hoạ lực súng máy làm chết như rạ

  * Các từ tương tự:
  mower, mowing-machine, mown