Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harvestman /'hɑ:vistmæn/  

  • Danh từ
    người gặt
    (động vật học) con chôm chôm ((như) daddy-longlegs)