Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít)
  sản lượng
  the average output of the factory is 20 cars a day
  sản lượng trung bình của nhà máy là 20 xe mỗi ngày
  we must increase our output to meet demand
  chúng ta phải tăng sản lượng để đáp ứng yêu cầu
  công suất; năng lượng (do một máy phát sản ra)
  an output of 100 watts
  công suất 100 oát
  sự ra; sự xuất; đầu ra; lượng ra (máy điện toán)
  floating output
  đầu ra di động
  light output
  lượng ánh sáng ra
  output area
  vùng xuất
  Động từ
  (output hoặc outputted)
  cung cấp (thông tin, kết quả…) (máy điện toán)

  * Các từ tương tự:
  output device