Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đạt được, giành được
  achieve one's purpose
  đạt được mục đích
  achieve great victories
  giành được những chiến thắng lớn
  hoàn thành
  tôi chỉ mới hoàn thành được một nửa công việc tôi hy vọng làm xong

  * Các từ tương tự:
  achievement, achiever