Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đạt, tới, đạt tới
  attain one's object
  đạt mục đích
  attain to perfection
  đạt tới chỗ hoàn thiện
  anh ta đạt tới tuổi 25 mà chưa lập gia đình

  * Các từ tương tự:
  attainability, attainable, attainableness, attainder, attainment, attaint