Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attainable /ə'teinəbl/  

 • Tính từ
  có thể đạt được, có thể đạt tới
  these objectives are certainly attainable
  những mục tiêu này hẳn là có thể đạt được

  * Các từ tương tự:
  attainableness