Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attainment /ə'teinmənt/  

 • Danh từ
  sự đạt được
  an end easy of attainment
  một mục đích dễ đạt
  (thường số nhiều)
  kiến thức đạt được, kỹ năng đạt được (do trau dồi)
  một người có kiến thức lớn