Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

achievement /ə'tʃi:vmənt/  

 • Danh từ
  sự đạt được, sự giành được; sự hoàn thành
  the achievement of independence
  sự giành được độc lập
  thành quả, thành tựu
  thành tựu khoa học lớn nhất của thập kỷ