Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accomplish /ə'kʌmpli∫/  /ə'kɒmpli/

 • Động từ
  hoàn thành
  accomplish one's task
  hoàn thành nhiệm vụ
  an accomplished fact
  việc đã rồi

  * Các từ tương tự:
  accomplishable, accomplished, accomplisher, accomplishment