Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accomplishment /ə'kʌmpli∫mənt/  /ə'kɒmpli∫mənt/

  • Danh từ
    sự hoàn thành tốt đẹp
    việc đã hoàn thành
    tài năng, tài nghệ
    khiêu vũ và ca hát là hai trong số nhiều tài nghệ của cô ta