Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ at) đốn, đẽo, nhặt, chém
  nó chặt cành cây cho đến khi cành gãy rời ra
  đá mạnh
  hack the ball
  đá mạnh quả bóng
  đá mạnh vào ống chân ai
  ho khan
  hack something off [something]
  chặt rời ra, chặt đứt
  hack a leg off the carcass
  chặt một đùi ở thân con vật đã mổ thịt
  hack one's way across (out of; through…) [something]
  phát quang mở đường đi qua
  Danh từ
  sự đốn, sự chặt, sự chém
  cú đá bằng mũi giày
  Động từ
  Danh từ
  ngựa để cưỡi (không dùng trong các cuộc thi); ngựa cho thuê
  người làm thuê công việc nặng nhọc; người viết văn thuê
  hack work
  công việc làm thuê
  a hack journalist
  nhà báo viết thuê
  (Mỹ, khẩu ngữ) xe tắc-xi; tài xế tắc-xi
  Động từ
  (Anh) cưỡi ngựa đi thung dung (đi bước bình thường, không chạy)
  (Mỹ, khẩu ngữ) lái xe tắc xi

  * Các từ tương tự:
  hack-hammer, hack-work, hackberry, hackbut, hackbuteer, hacker, hackery, hacking, hacking cough