Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm xấu bề mặt đi, bôi bác bề mặt
    mặt tường bôi bác nhiều khẩu hiệu

    * Các từ tương tự:
    defaceable, defacement, defacer