Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  làm hư, làm hỏng, làm hại
  một sai lầm có thể làm hỏng sự nghiệp của anh ta

  * Các từ tương tự:
  Mar, marabou, marabout, maraboutism, maraschino, marasmic, marasmus, maratha, marathi