Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bệnh tàn lụi (cây cối)
  nấm làm tàn lụi cây; côn trùng gây tàn lụi cây
  (+ on, upon) tai họa
  thất nghiệp là một tai họa đối với cộng đồng chúng ta
  cast (puta blight on somebody
  gieo tai họa cho ai
  bộ phận nhếch nhác (nhất là ở các đô thị)
  the blight of inner-city slums
  những nhà ổ chuột nhếch nhác tại các khu phố cổ
  Động từ
  làm tàn lụi
  những cây táo bị sương giá làm tàn lụi
  một cuộc đời bị tàn lụi vì bệnh hoạn

  * Các từ tương tự:
  blighter, Blighty