Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marabout /'mærəbu:t/  

  • Danh từ
    thầy tu Hồi giáo
    mộ của thầy tu Hồi giáo

    * Các từ tương tự:
    maraboutism