Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tôn thờ đạo sĩ (Hồi giáo)