Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật) cò già (chim)
    lông cò già (trang sức mũ)

    * Các từ tương tự:
    marabout, maraboutism