Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maraschino /,mærəs'ki:nəʊ/  

  • Danh từ
    (số nhiều maraschinos)
    rượu anh đào đen
    anh đào ngâm rượu để trang trí món ăn