Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marasmus /mə'ræzməs/  

  • Danh từ
    tình trạng gầy mòn, tình trạng tiều tuỵ, tình trạng suy nhược