Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm biến dạng; làm méo mó
  mặt nó biến dạng đi vì giận dữ
  deform a spine
  làm biến dạng cột sống

  * Các từ tương tự:
  deformability, deformable, deformation, deformed, deformity