Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defaceable /di'feisəbl/  

  • Tính từ
    có thể làm xấu đi, có thể làm mất thể diện
    có thể xoá đi