Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defacement /di'feismənt/  

  • Danh từ
    sự làm xấu bề mặt đi, sự bôi bác bề mặt