Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người viết ngoáy
    (nghĩa xấu) nhà văn xoàng; nhà báo tồi