Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mediocre /,mi:di'əʊkə[r]/  

 • Tính từ
  xoàng
  a mediocre actor
  diễn viên xoàng
  a mediocre meal
  bữa cơm xoàng