Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái mũ (thường có vành)
  (khẩu ngữ) chức vị
  đội hai mũ (bóng), có hai chức vị
  at the drop of a hat
  xem drop
  i will eat my hat
  xem eat
  keep something under one's hat
  giữ bí mật điều gì
  knock somebody (something) into a cocked head
  xem knock
  my hat!
  thế à! (tỏ ý ngạc nhiên, không tin)
  old hat
  xem old
  out of the (a) hat
  được chọn một cách ngẫu nhiên
  giải thưởng về tay ba người đứng đầu được chọn một cách ngẫu nhiên
  pass the hat round
  xem pass
  take one's hat off to somebody
  ngả mũ trước ai, rất thán phục ai
  talk through one's hat
  xem talk

  * Các từ tương tự:
  hat tree, hat trick, hatable, hatband, hatch, hatchback, hatcher, hatchery, hatchet