Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (hewed; hewed hay hewn)
  chặt, đốn
  đốn cây
  ông ta chặt kẻ thù thành từng mảnh
  đẻo
  gỗ đã đẽo sơ sơ
  giáng, bổ
  anh ta bổ rìu vào thân cây
  hew something across (through…) something
  đốn chặt (cái gì) mà tạo thành (cái gì)
  họ chặt cây tạo thành một con đường xuyên rừng rậm
  hew something away (off..)
  chặt bỏ đi
  chặt bỏ các cành đã chết
  hew something out
  dày công tạo dựng cho mình một sự nghiệp

  * Các từ tương tự:
  HEW, hewer, hewn