Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt) (Mỹ) (viết tắt của Department of Health, Education and Welfare)
    Bộ y tế, giáo dục và phúc lợi

    * Các từ tương tự:
    hew, hewer, hewn