Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chặt, người đốn (cây)
    thợ gương lò (mỏ than)