Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ hewed, hewed, hewn
  chặt, đốn, đẽo; bổ
  đốn cây
  bổ cái gì ra làm nhiều mảnh
  bổ đôi
  chặt cây mở đường
  bổ rìu vào ai, chặt vào ai, lấy dao phạt vào ai