Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moth-eaten /'mɒθ,i:tn/  

 • Tính từ
  bị nhậy cắn
  (khẩu ngữ, xấu)
  cũ rích, rách tả tơi
  lỗi thời
  moth-eaten ideas
  ý tưởng lỗi thời