Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-) (Anh, khẩu ngữ, thường xấu)
  học gạo
  học gạo để đi thi
  tôi đang học gạo môn lịch sử
  Danh từ
  (cách viết khác swotter)
  người học gạo

  * Các từ tương tự:
  swotter