Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hầu, đầy tớ (trước đây)
    (xấu) tay sai, tay chân