Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plodder /'plɒdə[r]/  

  • Danh từ
    (thường xấu)
    người làm việc cặm cụi nhưng kém hứng thú