Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banal /bə'nɑ:l/  /Mỹ 'beinl/

 • Tính từ
  tầm thường, vô vị
  banal thoughts
  suy nghĩ tầm thường

  * Các từ tương tự:
  banality, banalize, banally