Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimaginative /'ʌni'mædʤinətiv/  

  • Tính từ
    không giàu óc tưởng tượng
    thiếu sáng kiến, tính không sáng tạo

    * Các từ tương tự:
    unimaginativeness