Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimaginativeness /'ʌni'mædʤinətivnis/  

  • Danh từ
    trí tưởng tượng nghèo nàn
    sự thiếu sáng kiến, tính không sáng tạo