Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (từ Anh)(viết tắt của penny, pennies, pence)[đồng] xu (tiếng La tinh là denarius, denarii)
  a 2d stamp
  con tem hai xu
  6d each
  mỗi cái 6 xu
  (viết tắt của died) chết
  Emily Jane Clifton d 1865
  Emily Jane Clifton chết năm 1865

  * Các từ tương tự:
  D, d, D, D (three dimension), D (three dimension) calculation, D (three dimension) configuration, D (three dimension) image, D (two dimension), D bus, D configuration