Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    cấu hình 2 chiều, cấu hình phẳng