Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • abbreviation
    died
    Thomas Jeffersond. 1826

    * Các từ tương tự:
    D-day