Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pedestrian /pi'destriən/  

 • Danh từ
  người đi bộ, khách bộ hành
  Tính từ
  cho người đi bộ; đi bộ
  a pedestrian walkway
  một lối đi cho người đi bộ
  tẻ nhạt
  a pedestrian description
  sự mô tả tẻ nhạt

  * Các từ tương tự:
  pedestrian crossing, pedestrian precinct, pedestrianise, pedestrianism, pedestrianization, pedestrianize