Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dishwater /'di∫,wɔ:tə[r]/  

  • Danh từ
    nước rửa bát
    her coffee tastes like dishwater
    cà phê của chị ta [nhạt] như nước rửa bát