Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có sự sống
  a lifeless planet
  một hành tinh không có sự sống
  chết
  xác chết của các con vật bị giết thịt
  thiếu sinh khí, chán ngắt
  a lifeless performance
  buổi trình diễn chán ngắt

  * Các từ tương tự:
  lifelessly, lifelessness