Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monotonous /mə,nɒtnəs/  

 • Tính từ
  đều đều; đơn điệu
  a monotonous voice
  giọng nói đều đều
  a monotonous life
  cuộc sống đơn điệu

  * Các từ tương tự:
  monotonously, monotonousness