Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] máy móc, [thuộc] cơ khí
  a mechanical engineer
  kỹ sư cơ khí
  máy móc, không suy nghĩ
  mechanical movements
  động tác máy móc

  * Các từ tương tự:
  mechanically