Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfeeling /ʌn'fi:liŋ/  

 • Tính từ
  nhẫn tâm; tàn nhẫn
  unfeeling behaviour
  cách cư xử nhẫn tâm
  an unfeeling remark
  một nhận xét tàn nhẫn

  * Các từ tương tự:
  unfeelingly, unfeelingness