Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfeelingness /ʌn'fi:liɳnis/  

  • Danh từ
    tính nhẫn tâm, tính tàn nhẫn